Tag Archives: quy hoạch the charm

Quy hoạch 1/500 ô TTDV03 khu đô thị mới An Hưng

-LUAT NHA & SO 65/2014/QH13; THÔNG TƯ SỐ 12/2016/TT-BXD NGÀY 29/6/2016 CỦA BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ CỦA NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THU ĐÔ THỊ AN HƯNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2014/QĐ-UBND NGÀY 17/2014 […]