Quy hoạch 1/500 ô TTDV03 khu đô thị mới An Hưng

 1. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:
 • LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ SỐ 30/2009/QH12 – LUẬT THỦ ĐÔ SỐ 252012/QH13

-LUAT NHA & SO 65/2014/QH13;

 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2010/NĐ-CP NGÀY 07/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỆ LẠP, THÁM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2010/NĐ-CP NGÀY 07/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẠNH QUAN ĐÔ THỊ – NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2010/NĐ-CP NGÀY 07/4/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN XÂY DỰNG NGÀM ĐÔ THỊ

THÔNG TƯ SỐ 12/2016/TT-BXD NGÀY 29/6/2016 CỦA BỘ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ CỦA NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THU

 • QUYẾT ĐỊNH SỐ 409/QĐ-UBND NGÀY 28/02/2008 CỦA UBND TỈNH HÀ TÂY TRƯỚC ĐÂY CHO PHÉP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI AN HƯNG;
 • QUYẾT ĐỊNH SỐ 1569/QĐ-UBND NGÀY 10/5/2008 CỦA UBND TỈNH HÀ TÂY TRƯỚC ĐÂY VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI AN HƯNG, THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG, TỈNH HÀ TÂY (NAY LÀ QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 • GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT SỐ BR89612 DO UBND THÀNH PHỐ CẤP NGÀY 17/8/2010 CHO CÔNG TY CÓ PHẢN ĐẦU TƯ

ĐÔ THỊ AN HƯNG

 • QUYẾT ĐỊNH SỐ 1234/QĐ-TTG NGÀY 26/7/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 TÂM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 – QUYẾT ĐỊNH SỐ 4324/QĐ-UBND NGÀY 18/7/2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ 34, TỶ LỆ 1/5000; ;

QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2014/QĐ-UBND NGÀY 17/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LẠP. THẢM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN VÀ QUẢN LÝ THEO ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI – QUYẾT ĐỊNH SỐ 4403/QĐ-UBND NGÀY 22/8/2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI AN HƯNG TẠI Ô ĐẤT QUY HOẠCH KÝ HIỆU

TTDVOI, TỶ LỆ 1/500 TẠI PHƯỜNG LÀ KHI QUAN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI. – CÔNG VĂN SỐ SOSUBND-ĐT NGÀY 15/10/2017 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG Y VỀ NGUYÊN TÁC VỚI NỘI DUNG BÁO CÁO, ĐỀ XUẤT CỦA SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC HÀ NỘI TẠI CÔNG VĂN

SO SADT/UBND-ĐT NGÀY 27/9/2017 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH Ô ĐẤT QUY HOẠCH KỲ HIỆU TTDV03 THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI AN HƯNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUAN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI. – CÔNG VĂN SỐ 115, QHKT ĐI NGAY 3010 PHI CỦA SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI AN HƯNG TẠI Ở ĐẤT QUY HOẠCH KÝ HIỆU TID VUI, TỶ LỆ 1/500 TẠI PHƯƠNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG,

VĂN ĐÀN SỐ 111 NGHI NGÀY 06/7/2017 CỦA VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI VỀ VIỆC CUNG CẤP SỐ LIỆU HẠ TẦNG KỸ THUẬT TẠI Ô ĐẤT QUY HOẠCH KỲ HIỆU ITIVE3 THUỘC KHU ĐÔ THỊ MOI AN HUNG

 • THÔNG TIN CHI GIỚI ĐƯỜNG ĐÓ, TỶ LỆ 1300 DO SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC CẶP KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 4272/QHKT-TTCH-HTKT NGÀY 18/7/2018:

Ý KIẾN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ UBND QUẬN HÀ ĐÔNG TẠI CÔNG VĂN SỐ 1062/UBND-QLĐT NGÀY 03/5/2018, UBND PHƯỜNG LA KHÊ TẠI VĂN BẢN NGÀY 17/11/2017 XÁC NHẬN KẾT QUẢ Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, VĂN BẢN NGÀY 04/12/2017 XÁC NHẬN Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ, BIÊN BẢN CUỘC HỌP NGÀY 17/11/2017 VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ CỦA UBND PHƯỜNG LA KHÊ, BIÊN BẢN NGÀY 31/12/2017 CỦA UBNG PHƯƠNG LA KHÊ VÀ CÔNG TY CÔ PHÂN ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ AN HƯNG VỀ VIỆC TRƯNG BÀY CÔNG KHAI ĐỒ ĂN, BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU NGÀY 04/12/2017; VĂN BẢN SỞ 2 NAM-ĐTKD NGÀY 19/5/2013 CỦA CÔNG TY CÓ PHÂN ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ AN HƯNG VỀ VIỆC TRÌNH PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN VÀ GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ CÓ LIÊN QUAN

 • BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG, TỶ LỆ 1/500 DO CÔNG TY CÓ PHẬN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI LẬP THÁNG 6/2017 (CÓ XÁC NHẬN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NGÀY 12/5/2017 – QUY CHUẨN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VIỆT NAM, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CHUYÊN NGÀNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH, VĂN BẢN HIỆN HÀNH KHÁC CÓ LIÊN QUAN
 1. CÁC NGUỒN TÀI LIỆU, SỐ LIỆU BẢN ĐỒ:
 • HỒ SƠ ĐÓ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ SA, TỶ LỆ 1/5000 ĐÃ ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 432/QĐ-UBND NGÀY 16/7/2013 – HÔ SƠ ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI AN HƯNG ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH HÀ TÂY PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1563/QĐ-UBND NGÀY 31/8/2008 – BẢN ĐỘ ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG. TỶ LỆ 1/500 DO CÔNG TY CÓ PHẢN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI LẬP THÁNG 6/2017 ĐÃ ĐƯỢC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG XÁC NHẬN NGÀY 116 2017: – THÔNG TIN CHI GIỚI ĐƯỜNG ĐÓ ĐƯỢC SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC CẤP KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 42/2/QHKT-TTQH-HTKT NGÀY 19/7/2018 TẠI KHU ĐẤT ITIVES KHU ĐÔ THỊ MỚI AN HƯNG, QUẬN HA DONG, HA NOI
 • CÁC ĐOÁN, DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUY HOẠCH NGÀNH, LĨNH VỰC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH